Tag - android

Android

Build file apk với PhoneGap

PhoneGap là một Framework phát triển phần mềm của Adobe System, được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động. Để phát triển các ứng dụng sử dụng PhoneGap...