Một số tutorial hữu ích dành cho full stack web application:

 1. Git: https://www.youtube.com/watch?v=E1U3ckBaUN8&list=PLNRc263j7V3uUviCSOamkXQ77mfXyCgI_
 2. Webpack: https://www.youtube.com/watch?v=1tyQnWE8Vd8&list=PLJ5qtRQovuEOqsMokakP9ue-y_jXhmCwJ
 3. React: https://www.youtube.com/watch?v=gL5HBA_1bDQ&list=PLJ5qtRQovuEOoKffoCBzTfvzMTTORnoyp
 4. SCSS: https://www.youtube.com/watch?v=8CdXHWAz68g&list=PLJ5qtRQovuEMWzLVs3iuwcNsWeElizTwF
 5. AngularJS: https://www.youtube.com/watch?v=H6IjqFs6Q9o&list=PLJ5qtRQovuENHYHqlQP5XT7zwbCA5Q5He
 6. Quản lý dự án:
  Scrum & Angile:https://www.youtube.com/watch?v=MHup0mF8pKQ&t=130s
  Quản lý dự án: https://www.youtube.com/watch?v=MH8QZMZG8_Y&t=1531s
  Bảng Kaiban: https://www.youtube.com/watch?v=R5pHt56xeKc
  Trello: https://www.youtube.com/watch?v=Eadrt9InG6w
 7. Laravel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqEKeWbzk0aTloUonoi7J_D6QslCc9VXv