PHP

Metaprogramming in PHP

Bạn vào Viblo, bạn search từ khóa Metaprogramming, các bạn sẽ thấy kết quả chỉ có Ruby. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về Metaprogramming (MP) trong PHP.