Android

Function references in Kotlin

Function references in Kotlin Hàm tham chiếu Hàm tham chiếu là một trong những cải tiến tuyệt vời mà chúng ta có được với Kotlin. Bạn đã biết rằng Kotlin hỗ...

Android

Build file apk với PhoneGap

PhoneGap là một Framework phát triển phần mềm của Adobe System, được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động. Để phát triển các ứng dụng sử dụng PhoneGap...

Android

7 Steps To Room

Room là 1 thư viện nằm trong Android Architecture Components. Nó giúp các lập trình viên thao thao tác dễ dàng hơn với SQLiteDatabase trong ứng dụng của mình...