Android

Android NotRxJava

Ngày nay nếu bạn là một lập trình viên Android hẳn bạn sẽ được nghe rất nhiều về RxJava. RxJava là một thư viện giúp bạn giải quyết các vấn đề khi xử lí luồng...

Android

Zip() và Merge() trong RxJava

Zip() và Merge() trong RxJava 1. Zip() Hàm zip() trong RxJava giúp bạn thực hiện đồng thời nhiều Observable và gộp các kết quả của các Observable lại cùng...

Android

Rx trong Kotlin (P2)

Tiếp theo phần 1 Mình xin đi vào thực hành một ví dụ cho các bạn dễ hình dung Ví dụ đơn giản này sẽ như sau, nhập chuỗi string vào EditText và sau đó tự động...