Android

SOLID trong Android

Hẳn các bạn không còn lạ lẫm với 5 principles của OOP. Hôm nay chúng ta sẽ show 1 số ví dụ để xem nó apply vào Android như thế nào.

Android

Excluding Fields in Gson

Thông thường khi làm việc với Gson(), chúng ta sẽ tạo ra các object tương ứng với json data. Các quá trình serialization/deserialization sẽ sử dụng các field...