Author - administrator

PHP

Tìm hiểu Laravel Zero

Laravel Zero là một framework php cung cấp giải pháp phát triển console application được phát triển bởi Nuno Maduro. Nó là một phiên bản không chính thức và...

Android

Notification trong Android

Notification trong Android 1. Giới thiệu Notification trong Android Notification trong Android là một user interface element, nó được hiện thị ở bên ngoài user...