Thủ thuật

Tổng hợp

Android

Notification trong Android

Notification trong Android 1. Giới thiệu Notification trong Android Notification trong Android là một user interface element, nó được hiện thị ở bên ngoài user...